Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy i wykluczają własne warunki klienta. Od nich można odstąpić wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu. Klient wyraźnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni go akceptuje bez zastrzeżeń:

1. Zamówienie, w tym każde zamówienie zarezerwowane przez naszych agentów lub przedstawicieli, jest wiążące tylko wtedy, gdy zostanie przez nas wyraźnie zaakceptowane na piśmie.
Wszelkie anulowanie zamówień musi nastąpić w formie pisemnej.

2. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu otrzymania pełnej zapłaty kwoty głównej, odsetek i należnych opłat. Ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą zawarcia umowy.
Dostawa towaru nastąpi w uzgodnionym terminie dostawy. Koszty przesyłki i ubezpieczenia są wliczone w cenę podaną w umowie, chyba że w ofercie/umowie określono inaczej.
Kupujący ma obowiązek zapewnić, że towar może zostać dostarczony przez sprzedającego w normalny sposób w uzgodnionym miejscu i czasie, a tym samym zapewnić między innymi dostępność miejsca dostawy. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, kupujący ma obowiązek zrekompensować sprzedającemu wszelkie szkody, w tym czas oczekiwania, zwrócić koszty przechowywania i koszty zabezpieczenia sprawy. Jeżeli kupujący towar, bezpodstawnie odmówi dostawy, sprzedawca ma prawo sprzedać towar osobie trzeciej bez naruszenia prawa do odszkodowania za szkody.

3. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie sprawdzić towar po dostawie. Wszelkie braki należy zgłosić możliwie jak najszybciej, najpóźniej w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostawy, wysyłając list polecony do sprzedawcy. Po tym terminie sprzedawca odpowiada tylko za ukryte braki, które powodują, że towar nie nadaje się do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem, o ile w międzyczasie towar nie został w żaden sposób przetworzony i o ile sprzedawca wiedział lub powinien był wiedzieć o brakach.

4. O ile nie zostało to wyraźnie określone w innej umowie, faktura za pierwsze zamówienie jest płatna przed wysyłką, kolejne są płatne w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku nieuiszczenia całości ceny lub części ceny pozostała do spłaty kwota zostanie powiększona, bez wymogu uprzedzenia o zwłoce, o roczną stopę procentową w wysokości 12% i zryczałtowaną rekompensatę w wysokości 10% z minimum 40 EUR. Każde opóźnienie w płatności powoduje, że wszystkie zaległe faktury stają się wymagalne i płatne oraz uprawnia sprzedającego, po zawiadomieniu o zwłoce, do anulowania wszelkich przyszłych dostaw lub rozwiązania umowy bez naruszenia prawa do odszkodowania.
Sprzedawca nie jest zobowiązany do jakiegokolwiek odszkodowania, które jest bezpośrednio lub pośrednio wynikiem dostarczonego przez nas towaru, z wyjątkiem przypadku poważnego błędu lub zamierzonego działania. Odpowiedzialność sprzedawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wartości fakturowej dostarczonego towaru. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błąd osób mianowanych, nawet w przypadku umyślnego lub poważnego błędu. W tym drugim przypadku kupujący musi zwrócić się bezpośrednio do wyznaczonych osób.

5. Jeżeli jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, druga strona jest uprawniona, po zawiadomieniu o naruszeniu, do zawieszenia lub rozwiązania umowy bez interwencji sądu, jeżeli w ciągu ośmiu dni roboczych od zawiadomienia o naruszeniu nie zostaną podjęte żadne użyteczne działania, bez naruszenie prawa do odszkodowania.

6. Strony przyjmują do wiadomości, że unieważnienie klauzuli umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W takim wypadku strony związane umową zobowiązują się do zastąpienia nieważnej klauzuli klauzulą ważną, możliwie najwierniej zgodną z pierwotnym zamysłem stron.

7. Wszystkie nasze umowy podlegają prawu polskiemu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych workach na zwłoki?