Kodeks postępowania i etyki w biznesie

Niniejszy Kodeks Postępowania i Etyki w Biznesie ma na celu udokumentowanie zasad postępowania i etyki Polcreative Group Sp. z o.o. (Spółka) oraz jej pracowników i dyrektorów. Jej celem jest promowanie uczciwego i etycznego postępowania, w tym etycznego postępowania w przypadku rzeczywistych lub pozornych konfliktów interesów.
Konflikt interesów.
Pracownicy i dyrektorzy Spółki powinni unikać sytuacji, w których ich interes osobisty mógłby kolidować z interesami Spółki. Jeżeli pojawi się potencjalny konflikt interesów z udziałem pracownika, musi on natychmiast powiadomić dyrektora na piśmie i nie można podejmować żadnych dalszych działań, chyba że dyrektor wyrazi na to zgodę.
Współpraca z dostawcami i usługodawcami
Wszelkie zakupy towarów i usług przez Spółkę będą dokonywane wyłącznie na podstawie ceny, jakości, obsługi i przydatności do potrzeb Spółki. Pracownikom i dyrektorom nie wolno przyjmować prezentów pieniężnych ani otrzymywać żadnego rodzaju łapówek osobistych, rabatów ani innych płatności „pod stołem”. Pracownicy i dyrektorzy mogą przyjmować niezamówione prezenty niepieniężne, pod warunkiem, że są to odpowiednie i zwyczajowo przyjęte w branży upominki służące rozwojowi klienta.
Postępowanie z urzędnikami publicznymi
Żadnemu pracownikowi nie wolno dokonywać żadnych płatności, bezpośrednich ani pośrednich, na rzecz funkcjonariusza publicznego w celu nakłonienia do nabycia lub utrzymania działalności lub spowodowania uchwalenia, obalenia lub naruszenia prawa lub regulacji.
Równe szanse
Niedopuszczalna jest dyskryminacja żadnego pracownika lub kandydata ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub niepełnosprawność fizyczną (chyba że wymagania stanowiska są wygórowane). Spółka będzie utrzymywać środowisko pracy wolne od wszelkich praktyk dyskryminacyjnych.
Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Zasadą firmy jest zwracanie należytej uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, dyrektora i innych osób, a także na stan środowiska.
Podwykonawcy i partnerzy
Podwykonawcy lub inne osoby niebędące pracownikami nie mogą być wykorzystywane do obchodzenia prawa lub angażowania się w praktyki sprzeczne z niniejszym Kodeksem.

Działalność międzynarodowa i praktyki biznesowe
Pracownicy i dyrektorzy działający poza granicami Polski mają szczególny obowiązek znać i przestrzegać praw i przepisów krajów, w których działają na rzecz Spółki, a także postępować zgodnie z lokalnymi praktykami biznesowymi. Spółka zdaje sobie sprawę, że przepisy prawa, regulacje, praktyki biznesowe i zwyczaje różnią się na całym świecie i że w niektórych przypadkach mogą różnić się od przepisów prawa, regulacji, praktyk biznesowych i zwyczajów obowiązujących w Polsce. Spółka i jej pracownicy mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących praktyk korupcyjnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych workach na zwłoki?